Jingmen Perfection Machinery Co.
 High Tech Building, F6 
 238 Xinglong Blvd
 Jingmen, Hubei 448000
 China

 Phone/Fax:  +86-724-2498610
 Email: info@jingmenperfection.com 
 Web:  
www.jingmenperfection.com
 
 
   
 

                           Jingmen Perfection Machinery Co.
                           High Tech Building, F6 
                           238 Xinglong Blvd
                           Jingmen, Hubei 448000
                           China

                           Phone/Fax:  +86-724-2498610
                           Email:
info@jingmenperfection.com 
                           Web:  
www.jingmenperfection.com
             

Home | About Us | Product | Contact Us
Address:Fu Yao One Road 19, Jingmen, Hubei 448124, China
Email: info@jingmenperfection.com Tel: +86-724-2498610
Copyright 2009-2015